Trò chơi đoán số (Giới hạn trong 100) C++



Trò chơi này bắt đầu bằng cách tạo một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100 và sau đó yêu cầu người chơi đoán số. Người chơi nhập một số và chương trình sẽ cung cấp gợi ý nếu số đó lớn hơn hoặc nhỏ hơn số bí mật. Người chơi tiếp tục đoán cho đến khi họ đoán đúng số bí mật. Sau đó, chương trình sẽ thông báo số lần đoán mà người chơi đã thực hiện để đoán đúng.


Mã : 


 #include <iostream>

#include <cstdlib>

#include <ctime>


using namespace std;


int main() {

    // Thiết lập hạt giống cho việc tạo số ngẫu nhiên

    srand(time(0));


    // Tạo số ngẫu nhiên từ 1 đến 100

    int secretNumber = rand() % 100 + 1;


    int guess;

    int attempts = 0;


    cout << "Chào mừng bạn đến với trò chơi đoán số!\n";

    cout << "Tôi đã chọn một số từ 1 đến 100. Hãy cố gắng đoán số đó.\n";


    // Cho người chơi đoán số cho đến khi đoán đúng

    do {

        cout << "Nhập số dự đoán của bạn: ";

        cin >> guess;

        attempts++;


        if (guess < secretNumber) {

            cout << "Số bạn đoán nhỏ hơn số bí mật. Hãy thử lại.\n";

        } else if (guess > secretNumber) {

            cout << "Số bạn đoán lớn hơn số bí mật. Hãy thử lại.\n";

        } else {

            cout << "Chúc mừng! Bạn đã đoán đúng số bí mật " << secretNumber << " trong " << attempts << " lần đoán.\n";

        }

    } while (guess != secretNumber);


    return 0;

}


Comments